ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYCOMB

Deze Algemene Voorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moneycomb, gevestigd en kantoorhoudende in Halfweg (1165 MK) aan de Haarlemmerstraatweg 73C, met ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81872372. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.


Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna opgenomen definities gehanteerd. Deze kunnen afhankelijk van de context zowel in het enkelvoud als het meervoud worden gebruikt. 


1.1 Moneycomb: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moneycomb, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende in Halfweg (1165 MK) aan de Haarlemmerstraatweg 73C. Moneycomb maakt haar bedrijf van, onder meer maar niet uitsluitend, het aanbieden en ontwikkelen van betaalsystemen en aanverwante en nieuwe producten alsmede het ter beschikking stellen/leveren van personele en/of materiële voorzieningen. 


1.2 Stichting Derdengelden Moneycomb: Stichting Derdengelden Moneycomb, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudend in Halfweg (1165 MK) aan de Haarlemmerstraatweg 73C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68674198, en heeft als uitsluitend doel het ontvangen, tijdelijk beheren en betalen of overdragen van derdengelden ten behoeve van rechthebbenden of degene die zal blijken rechthebbende te zijn.


1.3 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of een rechtspersoon die deze overeenkomst aangaat met Moneycomb.


1.4 Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van Moneycomb die op iedere (rechts)verhouding tussen de Opdrachtgever en Moneycomb van toepassing zijn. 


1.6 Partijen: Moneycomb en Opdrachtgever gezamenlijk. 


1.7 Overeenkomst: De overeenkomst van de opdracht die tot stand komt tussen Moneycomb en de opdrachtgever, die bestaat uit de offerte met daarin opgenomen de Aanbieding of een overeenkomst tussen Moneycomb en de Opdrachtgever waarin de opdracht is vastgelegd, waarvan in beide gevallen deze Algemene Voorwaarden een integraal en onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.


1.8 Opdracht: Iedere opdracht die Opdrachtgever aan Moneycomb geeft voor het leveren van diensten en/of producten, onder de voorwaarden zoals die zijn overeengekomen in de Overeenkomst (waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken).


1.9 Aanbieding: Elke schriftelijke aanbieding van Moneycomb aan de Opdrachtgever met betrekking tot de levering van Diensten en/of Producten.


1.10 Producten: De door Moneycomb op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever tegen betaling te leveren zaken of vermogensrechten.


1.11 Diensten: De door Moneycomb op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, zoals nader bepaald in de Overeenkomst.


1.12 Opdrachtsom: De totale vergoeding voor de door Moneycomb gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden, exclusief BTW, zoals met een Opdrachtgever overeengekomen onder een Overeenkomst, welke vergoeding is gebaseerd op de door Moneycomb aan de Opdrachtgever gepresenteerde Overeenkomst en kan worden verhoogd naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden en/of meerwerk.


1.13 Annulering: De schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever aan Moneycomb dat de Opdrachtgever van één of meer overeengekomen Werkzaamheden onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal maken respectievelijk niet zullen worden geleverd met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.


1.14 Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die doel en middelen bepaald voor de verwerking van persoonsgegevens.


1.15 Verwerker: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de (Gezamenlijke) Verwerkingsverantwoordelijken Persoonsgegevens verwerkt.


1.16 Derdengelden: gelden en andere vermogensbestanddelen die niet zijn bestemd voor Moneycomb, maar voor haar Opdrachtgevers of enige andere derden.


1.7 Derdengeldenrekening: de door Stichting Derdengelden Moneycomb beheerde bankrekening.


1.18 Werkzaamheden: De door Moneycomb te leveren Producten en/of te verlenen Diensten en alle werkzaamheden die daarmee verband houden en/of daartoe bevorderlijk zijn.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Moneycomb en alle Overeenkomsten waarbij een Opdrachtgever aan Moneycomb de Opdracht geeft tot het (doen) verrichten van de Werkzaamheden met betrekking tot de Opdracht, ongeacht de wijze waarop een Aanbieding is gedaan en op welke wijze de Overeenkomst tot stand is gekomen. Door het aanvaarden van een Aanbieding en het aangaan van een Overeenkomst met Moneycomb, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


2.3 Indien de Opdrachtgever eveneens gebruik maakt van eigen algemene voorwaarden, binden die algemene voorwaarden van de Opdrachtgever Moneycomb niet, tenzij Moneycomb deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.4 Indien Moneycomb ten behoeve van een Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt van deze Algemene Voorwaarden, heeft deze afwijking slechts betrekking op die specifieke tussen partijen gesloten Overeenkomst en niet tevens op eventuele toekomstige overeenkomsten tussen Moneycomb en de Opdrachtgever.


2.5 Moneycomb heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk eenzijdig te wijzigen. Indien hiervan sprake is, zijn deze gewijzigde Algemene Voorwaarden ook van toepassing op reeds overeengekomen Overeenkomsten. Moneycomb zal de Opdrachtgever tijdig van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden in kennis stellen door het toesturen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.


Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle Aanbiedingen van Moneycomb zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Moneycomb behoudt zich te allen tijde het recht om een Aanbieding in te trekken en is nimmer verplicht om een Overeenkomst te sluiten met een Opdrachtgever.


3.2 Een Overeenkomst komt met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde pas tot stand nadat Moneycomb van de Opdrachtgever een schriftelijke aanvaarding van haar Aanbieding heeft ontvangen en Moneycomb deze schriftelijk heeft bevestigd, of indien partijen zulks expliciet zijn overeengekomen na ondertekening van een Overeenkomst door partijen, welke is opgesteld naar aanleiding van een Aanbieding van Moneycomb.


3.3 Alle Overeenkomsten worden overeengekomen onder de opschortende voorwaarde dat Moneycomb voldoende capaciteit heeft om de Overeen komst uit te voeren. Indien Moneycomb onvoldoende capaciteit heeft om de Overeenkomst uit te voeren, informeert Moneycomb de Opdrachtgever hierover binnen 10 (tien) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt daarnaast aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Moneycomb de Opdrachtgever als cliënt accepteert. Moneycomb verricht cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voordat Moneycomb een Opdrachtgever als cliënt accepteert. In dit verband wordt ook verwezen naar artikel 5.8 van deze Algemene Voorwaarden. Het staat Moneycomb te allen tijde vrij een Opdrachtgever niet als cliënt te accepteren. Pas nadat Moneycomb de Opdrachtgever schriftelijk in kennis heeft gesteld van diens acceptatie als cliënt, is aan deze opschortende voorwaarde voldaan.


3.4 Kennelijke administratieve fouten en schrijffouten in Aanbiedingen en Overeenkomsten kunnen door Moneycomb te allen tijde worden hersteld.


3.5 Onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst kan Moneycomb op ieder gewenst moment afbreken. In voorkomend geval kan Opdrachtgever Moneycomb niet verplichten verder te onderhandelen of enige vergoeding te betalen voor eventuele kosten of schade van Opdrachtgever, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.


Artikel 4 Uitbesteding, wijzigingen en meerwerk (meerkosten)

4.1 Moneycomb zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Moneycomb is gerechtigd om de uitvoering van haar Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt, voor zover relevant en van toepassing, uitdrukkelijk uitgesloten.


4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden te verrichten door Moneycomb een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een dergelijke termijn door Moneycomb dient de Opdrachtgever Moneycomb derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Moneycomb indien mogelijk een redelijke termijn wordt geboden om de betreffende Werkzaamheden alsnog uit te voeren.


4.3 Indien een behoorlijke uitvoering van de Werkzaamheden van Moneycomb in verband met de Opdracht zulks naar het oordeel van Moneycomb noodzakelijk maakt, zal Moneycomb gerechtigd zijn om naar eigen inzicht de overeengekomen Werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen, hetgeen consequenties kan hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen Opdrachtsom. Moneycomb brengt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de wijzigingen op de hoogte en zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk voorafgaand prijsopgaaf doen van de daaraan verbonden kosten.


4.4 Indien de Opdrachtgever op enig moment gedurende de Overeenkomst de Opdracht wenst te wijzigen, zoals onder meer met betrekking – maar niet beperkt – tot de beginof eindtijd, het op enigerlei wijzigen van de omvang van de Werkzaamheden, dient hiertoe een schriftelijk verzoek aan Moneycomb te worden gedaan. Wijzigingen van de Opdracht worden slechts na schriftelijke instemming van Moneycomb onderdeel van de Overeenkomst. Moneycomb is gerechtigd om, zonder daarmee in gebreke te komen, naar eigen inzicht een dergelijk verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk – en derhalve tegen aanvullende kosten en hogere prijs – te aanvaarden.


4.5 Moneycomb is tevens gerechtigd om de Opdracht, in overleg met de Opdrachtgever, stop te zetten mochten er gebeurtenissen plaatsvinden waardoor zaken en/of personen in een gevaarlijke en/of bedreigende situatie terecht (zullen) komen dan wel dreigen te komen. Indien de Opdracht in een dergelijk geval wordt stopgezet en de ontstane gevaarlijke en/of bedreigende situatie niet aan haar kan worden toegerekend, blijft Moneycomb recht houden op de met Opdrachtgever in de Overeenkomst overeengekomen vergoedingen. Indien na het voordoen van een gevaarlijke en/of bedreigende situatie in alle redelijkheid van Moneycomb niet meer kan worden verwacht dat zij de Opdracht hervat respectievelijk afrondt, kan Moneycomb tot ontbinding van de Overeenkomst over gaan. Indien zij daartoe overgaat, blijft Moneycomb gerechtigd tot de onder de Overeenkomst met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen. Moneycomb kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige schade als gevolg van de stillegging van de Opdracht zoals bedoeld in dit artikel of ontbinding van de Overeenkomst in dit verband.


4.6 Het back-up netwerk is enkel bedoeld als secundaire ondersteuning voor transacties op het moment dat de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde netwerk om welke reden dan ook uitvalt, niet beschikbaar is of anderszins. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht aanspraak moet worden gemaakt door Moneycomb op haar back-up netwerk als gevolg van de niet beschikbaarheid van het netwerk zoals dat door Opdrachtgever beschikbaar moet worden gesteld onder de Overeenkomst, worden de door Moneycomb extra gemaakte datakosten voor gebruikmaking van haar back-up netwerk in rekening gebracht aan Opdrachtgever.


Artikel 5 Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever is jegens Moneycomb verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op enige activiteit van de Opdrachtgever, onverkort na te komen.


5.2 Indien ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst vergunningen noodzakelijk zijn, is de Opdrachtgever voor het verkrijgen van deze vergunningen verantwoordelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever garandeert jegens Moneycomb over alle noodzakelijke vergunningen te beschikken, die vereist zijn voor de uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever zal Moneycomb desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan Moneycomb ter beschikking stellen.


5.3 De Opdrachtgever vrijwaart Moneycomb van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband met, en alle schade die het gevolg is van, het niet of niet naar behoren naleven van enig wettelijk voorschrift, enige vergunningsvoorwaarde en/of enig vereiste van overheidswege en/of overige norm of richtlijn. De Opdrachtgever zal Moneycomb steeds onverwijld en volledige inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak die relevant zijn voor de uitvoering van de Opdracht.


5.4 De Opdrachtgever zal de deelnemers en bezoekers van de door haar georganiseerde evenementen, respectievelijk de medewerkers van de Opdrachtgever steeds onverwijld informeren over de Werkzaamheden en bevoegdheden van Moneycomb.


5.5 De Opdrachtgever verstrekt de Opdracht op exclusieve basis aan Moneycomb en is niet gerechtigd (een deel van) dezelfde Opdracht en bijbehorende Werkzaamheden aan een derde partij te verstrekken of feitelijk (soort)gelijke werkzaamheden aan die van Moneycomb te laten uitvoeren, tenzij Partijen hierover voorafgaand schriftelijke overeenstemming hebben bereikt. Deze exclusiviteit voor Moneycomb is om ervoor te zorgen dat zij haar Werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren en geen (technische) hinder ondervindt van andere kassasystemen.


5.6 De Opdrachtgever zal Moneycomb volledig in staat stellen om haar Werkzaamheden naar behoren te verrichten. De Opdrachtgever is onder meer verplicht om alle door Moneycomb gevraagde en alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van enig belang kunnen zijn en/of op grond waarvan Moneycomb een Aanbieding aan de Opdrachtgever zal doen en, in geval vervolgens een Overeenkomst wordt gesloten, daaraan uitvoering zal geven, onverwijld, volledig en correct aan Moneycomb te verschaffen.


5.7 Indien de Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt en/of de hiervoor bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door de Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal de Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Moneycomb gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en/of haar Werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar Werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de overeengekomen Opdrachtsom volledig aan Moneycomb te voldoen.


5.8 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de documenten en gegevens in het kader van het door Moneycomb uit te voeren cliëntenonderzoek, en dient daarbij te voldoen aan de redelijke instructie vanuit Moneycomb om haar daarmee in staat te stellen het cliëntenonderzoek naar behoren uit te voeren. Dit cliëntenonderzoek dient minimaal 14 dagen voor de start van een Opdracht te worden

voltooid.


5.9 De Opdrachtgever zal Moneycomb vragen welke facilitaire voorzieningen (zoals werkruimtes, portofoons, stroom et cetera) nodig zijn voor om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren en zal deze voorzieningen aan Moneycomb leveren.


5.10 De Opdrachtgever verzorgt de persoonlijke voorzieningen zoals toegang, parkeerkaarten, logies, catering en drinken ten behoeve van het aanwezige Moneycomb personeel tijdens opbouw, showdag(en) en afbouw.


5.11 De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle eventuele schade aan of diefstal van door Moneycomb geleverde hardware gedurende het evenement (daaronder begrepen de op- en afbouwperiode), schades veroorzaakt door medewerkers van de Opdrachtgever, leveranciers en onderaannemers, vrijwilligers en/of publiek.


5.12 De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de door Moneycomb geleverde en beschikbaar gestelde hardware droog en beschut onder een overkapping staat en niet in de open lucht, zodat eventuele schades daarmee worden voorkomen.


5.13 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de internetverbinding van alle terminals. Deze dienen voldoende dekking te hebben van een wifi-toegangspunt. Deze verbinding dient een stabiele internetverbinding te zijn met een minimale snelheid van 10mb/ps download en upload en een latency van onder 100ms. Een 4G- of satellietverbinding volstaat niet. Het niet of onvoldoende werken van terminals en eventuele andere door Moneycomb beschikbaar gestelde hardware als gevolg van een niet-juiste of niet-stabiele internetverbinding kan door de Opdrachtgever niet aan Moneycomb worden toegerekend.


Artikel 6 Vergoedingen en tarieven

6.1 Opdrachten worden door Moneycomb uitgevoerd tegen de vergoedingen en tarieven die in de Overeenkomst tussen Partijen zijn opgenomen.


6.2 Alle door Moneycomb opgegeven vergoedingen en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele overige heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, zoals onder meer, maar niet beperkt tot af te dragen vergoedingen met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom.


6.3 Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en/of heffingen op verrichte diensten en of geleverde zaken, welke van kracht worden na het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.


6.4 Moneycomb is gerechtigd de door haar (opgegeven) vergoedingen en prijzen in de periode tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de feitelijke datum van de uitvoering van de Opdracht te verhogen, indien:


a. sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld:

- wijzigingen van overheidswege (van lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen);

- wijzigingen in de algemene kosten (materialen en/of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn);

- aanzienlijke wijzigingen in valuta verhoudingen;


b. de inhoud van de Overeenkomst door toedoen van de Opdrachtgever wijzigt. Wijzigingen en/of meerwerk behoeven steeds de voorafgaande

schriftelijke toestemming van Moneycomb;


c. tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate

onvoldoende werd ingeschat bij het aangaan van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Moneycomb, dat in redelijkheid niet van Moneycomb mag worden verwacht de overeengekomen Overeenkomst uit te voeren tegen de oorspronkelijke overeengekomen Opdrachtsom; en/of


d. de uitvoering van de Opdracht plaatsvindt op nationale feestdagen.


6.5 De transactiekosten (Bedrag die betaald wordt om een betaling mogelijk te maken bij een bank of Payment Service Provider) zijn op basis van de daadwerkelijke aantal transacties en daarom ten alle tijde op nacalculatie.


6.6 Aan het opladen van contactloze kaarten zijn (transactie)kosten (Bedrag die betaald wordt om een betaling mogelijk te maken bij een bank, kaartverstrekker of Payment Service Provider) verbonden die worden doorbelast aan de bezoeker of Opdrachtgever.


Artikel 7 Betaling

7.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst dient de Opdrachtgever de totale Opdrachtsom te voldoen in de navolgende termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen:


- 1stetermijn: één (1) week na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor 25% van de totale Opdrachtsom.


- 2determijn: zes weken (6) voor de aanvang van de Opdracht ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor de volgende 50% van de totale Opdrachtsom. In totaal is nu 75% van de totale Opdrachtsom in rekening gebracht.


- 3determijn: twee (2) weken voor aanvang van de Opdracht ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor de laatste 25% van de totale Opdrachtsom. In totaal is nu 100% van de totale Opdrachtsom in rekening gebracht.


7.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, is de betalingstermijn voor het voldoen van de factuur (uiterlijk) zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum: deze datum wordt de vervaldatum genoemd.


7.3 In de Opdrachtsom niet verdisconteerde (onvoorziene) kosten, waaronder begrepen kosten voor wijzigingen en/of meerwerk, alsmede kosten voortvloeiende uit omstandigheden als genoemd in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, worden binnen twee (2) weken na afloop van de Opdracht aan de Opdrachtgever gefactureerd en door Moneycomb voorzien van een specificatie.


7.4. Door het enkel verstrijken van de geldende betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Moneycomb gerechtigd vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Moneycomb heeft in dat geval het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel per direct te staken en/of gestaakt te houden of de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Moneycomb op vergoeding van de gemaakte kosten en de werkelijk geleden en volledige schade door de Opdrachtgever.


7.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle in redelijkheid door Moneycomb gemaakte kosten ter voldoening van haar vordering(en) voor rekening van de Opdrachtgever. Moneycomb is gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van (buitengerechtelijke) incassokosten, dit onverminderd het recht van Moneycomb om de werkelijk geleden schade en gemaakte kosten te vorderen.


7.6 In het geval er meer dan één Opdrachtgever partij is bij de Overeenkomst, is iedere Opdrachtgever jegens Moneycomb hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele bedrag aan door Moneycomb uitgebrachte facturen.


Artikel 8 Stichting Derdengelden Moneycomb

8.1 Stichting Derdengelden Moneycomb treedt op als een door Moneycomb aangewezen bewaarder van door derden (zoals festivalbezoekers) te ontvangen Derdengelden, beheerder van de Derdengeldenrekening en verricht (door)betalingen van Derdengelden in opdracht van Moneycomb. Opdrachtgever heeft geen overeenkomst met Stichting Derdengelden Moneycomb. Op het moment dat Stichting Derdengelden Moneycomb een betaling verricht aan de Opdrachtgever, vermindert daardoor de (door)betalingsverplichting van Moneycomb aan de Opdrachtgever met een gelijk bedrag.


8.2 De Opdrachtgever machtigt Stichting Derdengelden Moneycomb hierbij uitdrukkelijk tot het exclusieve beheer van de aan Opdrachtgever toekomende Derdengelden en machtigt Stichting Derdengelden Moneycomb hierbij deze Derdengelden aan de Opdrachtgever te betalen en te verrekenen met vorderingen van Moneycomb op de Opdrachtgever. Dit lid is een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek ten gunste van Stichting Derdengelden Moneycomb.


8.3 Stichting Derdengelden Moneycomb zal het totaalbedrag van de factuur of facturen in mindering brengen op de aan de Opdrachtgever toekomende gerealiseerde omzet en zal de factuur van Moneycomb rechtstreeks, voor zover mogelijk, voldoen.


8.4 De Opdrachtgever zal eventueel onterecht ontvangen gelden op eerste verzoek van Moneycomb of Stichting Derdengelden Moneycomb daartoe terugstorten op de Derdengeldenrekening.


Artikel 9 Annulering

9.1 De Opdrachtgever is bevoegd een Overeenkomst te annuleren met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 9. Ingeval van een dergelijke Annulering is Opdrachtgever de direct opeisbare bedragen aan Moneycomb verschuldigd zoals opgenomen in artikel 9.5 van deze Algemene Voorwaarden.


9.2 Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Een annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de datum waarop deze schriftelijk door Moneycomb is ontvangen. Een mondelinge annulering door Opdrachtgever is ongeldig en daaraan kunnen door Opdrachtgever geen rechten ontlenen.


9.3 In alle gevallen waarin geen gebruik wordt gemaakt van een op grond van de Overeenkomst door Moneycomb te verrichten Werkzaamheid en zonder een schriftelijke Annulering door Opdrachtgever zoals bedoeld in het vorige lid, is de Opdrachtgever verplicht de volledige Opdrachtsom te betalen.


9.4 Bedragen die Moneycomb ten tijde van de Annulering in het kader van de betreffende Overeenkomst reeds aan derden verschuldigd is geworden (ongeacht of deze bedragen al zijn betaald dan wel nog moeten worden betaald), welke derde partijen door Moneycomb zijn ingeschakeld ter uitvoering van de Opdracht, dienen te allen tijde door de Opdrachtgever volledig aan Moneycomb te worden vergoed.. Moneycomb zal deze aan derden verschuldigde bedragen bij het doorbelasten op grond van dit artikellid aan Opdrachtgever inzichtelijk maken.


9.5 De Opdrachtgever is voor een Annulering aan Moneycomb de volgende direct opeisbare bedragen verschuldigd bij een Annulering:

- tussen 31 en 60 dagen voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van de Opdracht: 25% van de Opdrachtsom;.

- tussen 14 en 30 dagen voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van de Opdracht: 50% van de Opdrachtsom;

- tussen 8 en 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van de Opdracht: 75% van de Opdrachtsom;

- minder dan 8 dagen voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van de Opdracht: 100% van de Opdrachtsom.


9.6 Moneycomb (of voor haar Stichting Derdengelden Moneycomb zoals bedoeld in artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden) is gerechtigd de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen in geval van Annulering (zoals bedoeld in het vorige lid) te verrekenen met de van Opdrachtgever ontvangen betalingen als genoemd in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 10 Duur van de Overeenkomst, ontbinding en beëindiging

10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst eindigt nadat de Opdracht onder de

Overeenkomst volledig is uitgevoerd en Partijen over en weer niks meer van elkaar te vorderen hebben.


10.2 Moneycomb is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden of te beëindigen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van Moneycomb, in de volgende gevallen:

A. in geval van overmacht aan de zijde van Moneycomb zoals bedoeld in artikel 13 (overmacht) van deze Algemene Voorwaarden;

B. indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst (en daarmee deze Algemene Voorwaarden);

C. indien Opdrachtgever op enige andere wijze niet (volledig) voldoet aan enige (betalings)verplichting die Opdrachtgever tegenover Moneycomb heeft.


10.3 Onverminderd de rechten voortvloeiende uit de wet is ieder der Partijen gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere Partij, zonder gehoudenheid tot enige vergoeding aan de andere Partij(en), indien de andere partij haar faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt en/of verkrijgt, één van de Partijen haar bedrijfsactiviteiten staakt, dan wel tot liquidatie overgaat, onder curatele wordt gesteld, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd, de rechtspersoon van de andere partij wordt ontbonden dan wel een substantiële verandering optreedt in de zeggenschap over de onderneming van de andere Partij.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Moneycomb is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever als deze schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Moneycomb of een andere grondslag zoals grove schuld of opzet. De bewijslast voor het vereiste causale verband ligt bij de Opdrachtgever. Moneycomb is nooit verantwoordelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, gevolgschade en schade als gevolg van aanspraken door derden.


11.2 Moneycomb is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Moneycomb bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie die onjuist of onvolledig geweest is.


11.3 Moneycomb is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het (tijdelijk) niet functioneren van de systemen door technische storingen zoals, maar niet beperkt tot, het uitvallen van de systemen (waaronder ook begrepen netwerkverbindingen), fouten in de software en storingen in de servers.


11.4 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door gebreken in de systemen die verband houden met de door de Opdrachtgever of derde(n) aangebrachte wijzigingen.


11.5 De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derde(n) is te allen tijde verantwoordelijk en geheel aansprakelijk voor het aanleveren van de stroom en alle overige voorzieningen en/of middelen die Moneycomb nodig heeft om de Opdracht uit te voeren. Onder deze middelen wordt ook de netwerkverbinding begrepen. Als de Opdrachtgever en Moneycomb schriftelijk overeenkomen dat Moneycomb tevens de connectiviteit levert, is de Opdrachtgever niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de connectiviteit. Opdrachtgever zal alle kosten en/of schade, waaronder schade die ontstaat door het (tijdelijk) niet functioneren van de systemen, vloeiende uit het niet correct aanwijzen, aanleveren en/of onderhouden gedurende de looptijd van de Overeenkomst van het hiervoor genoemde voor eigen rekening nemen.


11.6 Als Moneycomb om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de totale aansprakelijkheid van Moneycomb te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 50.000,00 of 100% van de factuurprijs van de Overeenkomst, afhankelijk van welk bedrag lager is.


11.7 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Moneycomb is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Moneycomb in een specifiek geval uitkeert.


11.8 Namens en ten behoeve van Stichting Derdengelden Moneycomb sluit Moneycomb elke aansprakelijkheid voor tekortkomingen van Stichting Derdengelden Moneycomb uit. Dit lid is een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek ten gunste van Stichting Derdengelden Moneycomb.


11.9 Opdrachtgever zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen eventuele aansprakelijkheden in verband met de productie en organisatie van de Opdracht van welke aard ook, waaronder maar niet uitsluitend door middel van het afsluiten van een adequate evenementenverzekering en een WA-verzekering. Op eerste verzoek van Moneycomb zal Opdrachtgever aan Moneycomb afschriften van bedoelde verzekeringen overleggen.


Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Partijen zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede na beëindiging van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook, gehouden absolute geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot alle afspraken, prijzen en/of tarieven (van de Diensten en/of Producten), bedrijfsgegevens, bescheiden, knowhow en alle andere vertrouwelijke informatie, althans informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend geacht kan worden, welke zij in het kader van de Overeenkomst van de andere partij heeft ontvangen.


Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

13.1 Als Moneycomb aan Opdrachtgever enige informatie, producten of materialen, waaronder systemen aan de opdrachtgever verkoopt met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht en de Overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van Moneycomb totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. Intellectuele eigendomsrechten zijn van deze bepaling uitgesloten omdat deze te allen tijde bij Moneycomb blijven berusten. In dit verband wordt ook verwezen naar artikel 13.11 van deze Algemene Voorwaarden.


13.2 Als de Opdrachtgever systemen en materialen van Moneycomb huurt blijft Moneycomb te allen tijde eigenaar van deze systemen en materialen.


13.3 Als Moneycomb haar eigendomsrechten wil uitoefenen zal de opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Moneycomb geven om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Moneycomb de eigendommen terug kan nemen.


13.4 De Opdrachtgever zal alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om de eigendommen van Moneycomb veilig te stellen.


13.5 De opdrachtgever mag gebruik maken van de systemen voor de duur van de Opdracht. Opdrachtgever zal de systemen op zorgvuldige wijze gebruiken en onder zich houden. Opdrachtgever zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen om schade aan de systemen te voorkomen. Bij schade aan de systemen zal de opdrachtgever Moneycomb daar schriftelijk van in kennis stellen.


13.6 De Opdrachtgever mag de systemen of enig deel daarvan niet als onderpand of zekerheidsobject jegens derden gebruiken.


13.7 In het geval van een evenement mag de Opdrachtgevers en alle ondernemers op het betreffende evenement gebruik maken van de systemen, onder voorwaarden die zijn opgenomen in deze voorwaarden en de Overeenkomst. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de systemen door de ondernemers en alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. De Opdrachtgever mag de systemen niet in onderhuur of andere vorm van gebruik geven aan iemand anders dan de ondernemers.


13.8 De Opdrachtgever zal de systemen alleen (laten) gebruiken op de locatie die partijen zijn overeengekomen. Moneycomb zal de systemen op de locatie installeren, monteren en gereed maken voor gebruik.


13.9 De Opdrachtgever mag de gehuurde systemen niet geheel of gedeeltelijk veranderen of iets aan de systemen toevoegen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Moneycomb. Moneycomb kan voorwaarden stellen aan deze toestemming, zoals het stellen van voorwaarden aan de wijze en kwaliteit van de wijzigingen of het verhogen van de huur- of koopprijs. De Opdrachtgever moet wijzigingen voor het einde van de Overeenkomst ongedaan maken of verwijderen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


13.10 De opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding, uit welke hoofde dan ook, in verband met de door de Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen die bij of na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.


13.11 Moneycomb is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten rustend op en voortvloeiend uit de diensten en systemen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerk-aanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen.(intellectuele eigendomsrechten) Moneycomb is ook de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot andere diensten van en informatie aangeboden door Moneycomb.


13.12 Zolang de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voldoet, verleent Moneycomb aan de opdrachtgever een niet-overdraagbare, exclusieve, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije licentie voor het gebruik van diensten, systemen en informatie die voortkomen uit de uitvoering van de Overeenkomst voor de doeleinden zoals beschreven of bekend zijn ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Als de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet kan Moneycomb deze licentie intrekken zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de diensten, systemen en informatie voor enig ander doel te gebruiken dan zoals in de overeenkomst of anderszins schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van overmacht aan de zijde van Moneycomb zal zij zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Moneycomb onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Moneycomb jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Moneycomb kan (langer) worden verlangd.


14.2 De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van Moneycomb komen zijn:

- gedragingen of nalaten, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan Moneycomb bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;

- ongeschiktheid van zaken waarvan Moneycomb bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt;

- werkstaking, werk uitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingsproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers (waaronder mede begrepen energiebedrijven en leveranciers van computer en telefoonapparatuur), storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, pandemie, oorlog en/of oorlogsdreiging en terreur en/of terreurdreiging.


Artikel 15 Privacy

15.1 Moneycomb vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Moneycomb handelt in overeenstemming met wet en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


15.2 Door de wijze van procesvoering verwerkt Moneycomb niet of nauwelijks persoonsgegevens voor een Opdrachtgever in het kader van de Opdracht en Overeenkomst. De persoonsgegevens die Moneycomb wel verwerkt, verwerkt Moneycomb voor eigen doeleinden en voor deze verwerkingen is Moneycomb verwerkingsverantwoordelijke.


15.3 Indien in een uitzonderlijk geval Moneycomb een Opdracht uitvoert voor de Opdrachtgever waarbij Moneycomb namens de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Opdracht en Overeenkomst. Is de Opdrachtgever Verwerkingsverantwoordelijke en handelt Moneycomb als de Verwerker in de zin van de AVG. De verplichting van Partijen in dit kader zijn vastgelegd in de “verwerkingsovereenkomst”, zie bijlage A. Bijlage A maakt een integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 16 Overige (niet-persoonlijke) data

16.1 In het kader van de uitvoering van de Opdracht zullen ook gegevens worden verzameld die geen persoonsgegevens zijn, zo genoemde ‘non personal data’. ‘(non personal data). Non personal data’ zijn exclusief eigendom van de opdrachtgever, wat onder meer inhoudt dat de Opdrachtgever exclusief rechthebbende is t.a.v. alle daarop rustende rechten en aanspraken die voortvloeien uit de databankenwet.


16.2 Opdrachtgever geeft Moneycomb toestemming om de ‘non personal data’ in te zien, op te slaan en te gebruiken voor haar eigen doeleinden. Moneycomb zal de ‘non personal data’ apart van de persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 15 opslaan. Moneycomb kan de ‘non personal data’ laten opslaan of anderszinds laten verwerken door derden. Moneycomb zal de ‘non personal data’ vertrouwelijk behandelen.


16.3 Alle rapportages worden geëxporteerd uit het systeem na afloop van de Opdracht. De Opdrachtgever kan de accounts tot 7 dagen na het aflopen van de Opdracht raadplegen. Alle data is op aanvraag door de Opdrachtgever na het afronden van de Opdracht naderhand nog tot 6 maanden na het afronden van de Opdracht op te vragen.


Artikel 17 Vrijwaring

17.1 Voor zover de wet dit toelaat, zal de Opdrachtgever Moneycomb vrijwaren voor en schadeloos stellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikking kosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vordering van derde partijen die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst door Moneycomb.


17.2 De vrijwaring uit het vorige lid betekent dat Opdrachtgever verplicht zal zijn alle schade en kosten van Moneycomb (waaronder begrepen aanspraken, boeten, heffingen en kosten van juridische bijstand) vanwege dergelijke aanspraken te vergoeden en Moneycomb te helpen bij het voeren van verweer op het moment dat Moneycomb daar om verzoekt.


Artikel 18 Garanties

18.1 Moneycomb garandeert in het kader van de uitvoering van de Opdracht de deugdelijkheid van de gebruikte en beschikbaar gestelde materialen, de daaraan toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking van de door Moneycomb geleverde systemen bij aflevering. Moneycomb zal eventuele gebreken tijdig herstellen.


18.2 Moneycomb zorgt voor een goede uitleg van het systeem, de Opdrachtgever zal zorgen dat dit door het personeel wordt nageleefd.


18.3 Moneycomb geeft slecht garantie voor elders ingekochte producten, als en voor zover de oorspronkelijke fabrikant deze verstrekt.


18.4 Opdrachtgever moet klachten en tekortkomingen met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende Opdracht schriftelijk aan Moneycomb melden. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten zodat Moneycomb er adequaat op kan reageren.


18.5 Als een klacht over verrichte Werkzaamheden terecht is, verricht Moneycomb de Werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Indien de Opdracht in alle redelijkheid niet meer uitgevoerd kan of hoeft te worden, dan maakt de Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar aan Moneycomb.


18.6 Als in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van Moneycomb zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, geheel voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Op de Overeenkomst (en de uitvoering ervan) respectievelijk deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


19.2 Indien één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet geldig blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan. De niet-geldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die een zoveel mogelijk gelijkluidende strekking hebben.


19.3 Ingeval van discrepanties tussen de inhoud van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het tussen Partijen bepaalde in de Overeenkomst.


19.4 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord Holland – locatie Haarlem.